ประวัติหน่วย

จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี

 

---------------

 

ที่ตั้งหน่วย    เลขที่ ๒๓๓  ค่ายวิภาวดีรังสิต   หมู่ที่ 5  ถนนเลี่ยงเมือง    ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ประวัติและความเป็นมาของหน่วย

        จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี  มีชื่อย่อว่า " จทบ.ส.ฎ. "   เดิมคือ หน่วย จังหวัดทหารบกชุมพร (ส่วนแยกสุราษฎร์ธานี)   ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง
กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 98/23 ลง 30 มิถุนายน 2523 ตาม  อฉก.6020  โดยมีกองบังคับการตั้งอยู่ที่ จังหวัดทหารบกชุมพร  ค่ายเขตอุดมศักดิ์  จังหวัดชุมพร
ต่อมาเมื่อ

        พฤศจิกายน 2523 ได้เคลื่อนย้ายหน่วยจากค่ายเขตอุดมศักดิ์ มาตั้งอยู่ที่สนามบินดอนนก  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยอาศัยอาคารกองบังคับการของ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25  เป็นที่ตั้งชั่วคราว

        พฤศจิกายน 2525 อาคารกองบังคับการ จังหวัดทหารบกชุมพร ส่วนแยกสุราษฎร์ธานี  ได้สร้างเสร็จเรียบร้อย  จึงได้เคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งปัจจุบัน

        10 กรกฎาคม 2526  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลปัจจุบันได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานนามค่ายให้แก่หน่วยทหารทั้งสามหน่วยที่มีที่ตั้งอยู่ที่บริเวณสนามบินดอนนก 
ประกอบด้วย จังหวัดทหารบกชุมพร ส่วนแยกสุราษฎร์ธานี,  กรมทหารราบที่ 25  และกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25  ว่า " ค่ายวิภาวดีรังสิต " เพื่อเป็นเกียรติและอนุสรณ์แด่พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต  ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จนเป็นเหตุให้พระองค์ได้รับอันตรายถึงสิ้นชีพิตักษัย   ทั้งนี้ตามประกาศของกองทัพบก ลง 10 กรกฎาคม 2526  เรื่อง  พระราชทานนามค่ายทหาร

        14 สิงหาคม 2533    กองทัพบก ได้ออกคำสั่งให้ จังหวัดทหารบกชุมพร ส่วนแยกสุราษฎร์ธานี   แปรสภาพเป็นหน่วย จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี หรือ จทบ.ส.ฎ. ตามคำสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ท ี่ 129 / 33  ลง 14 สิงหาคม 2533   จนถึงปัจจุบัน

        วันสถาปนาหน่วย คือ 14 สิงหาคม  ของทุกปี

 

   

 

*************************